จดโดเมน ปลอดภัย ราคาถูก

หากท่านคิดว่า การจดโดเมนนั้น จดที่ไหนก็ได้เหมือนๆกัน ท่านกำลังคิดผิด โดเมนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการทำเว็บไซต์เลยก็ว่าได้ บ่อยครั้งที่โดเมนถูกขโมยบ่อยครั้งที่ผู้ให้บริการปิดตัวนี้  หากท่านเลือกจดโดเมนกับเรา ท่านจะเป็นเจ้าของโดเมน 100% ท่านสามารย้ายออกได้ตลอดเวลา  ท่านสามารถแก้ไขจัดการได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องรอ อิสระทุกการจัดการ ระบบใช้งานง่ายที่สุด

 

 

 

พิมโดเมนเพื่อตรวจสอบได้เลยครับ

 

การจดโดเมน .TH นั้นต้องใช้เอกสาร ดูเอกสารด้านล่าง

ให้ส่งเอกสารการจดโดเมนมาทางอีเมล support@billing.in.th
  1. จดโดเมน.in.th ( สำหรับบุคคลทั่วไป, หน่วยงาน, หรือองค์กรต่างๆ )เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ
   แบบที่หนึ่ง : จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร

   เอกสาร: (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

   • หนังสือรับรองบริษัท – (ตัวอย่าง)
   • ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) – (ตัวอย่าง)
   • หนังสือบริคณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่) – (ตัวอย่าง)
   • ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
   แบบที่สอง : จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล

   เอกสาร: (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

   • สำเนาบัตรประชาชน
   • สำเนาใบขับขี่
   • หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว
  1. จดโดเมน.co.th ( สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ ) ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยเอกสารที่ ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ
   แบบที่หนึ่ง : คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร
   • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้
   • หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น
   1. องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย

    เอกสาร: (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

    • หนังสือรับรองบริษัท – (ตัวอย่าง)
    • ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) – (ตัวอย่าง)
    • หนังสือบริคณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่) – (ตัวอย่าง)
    • ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
   2. องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

    เอกสาร: (ต้องใช้ทั้งหมด 3 รายการ)

    1. หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
    2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

    3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ

    – รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
    – รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH
   แบบที่สอง : คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ
   • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุก ตัวอักษร
   • องค์กรที่มีเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมน .co.th ได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้านั้น
   1. เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทย

    เอกสาร:

    1.1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ที่ถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย
   2. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

    เอกสาร: (ต้องใช้ทั้งหมด 3 รายการ)

    1. หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
    2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

    3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ

    – รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
    – รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH
  1. จดโดเมน.ac.th ( สำหรับสถาบันการศึกษา ที่จดทะเบียนในประเทศไทย )
   • หนังสือจัดตั้งโรงเรียน ที่เซ็นรับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ – (ตัวอย่าง)
   • กรณี ที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น ให้ทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน (ตัวอย่าง)
  1. .go.th ( สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล )
   • หนังสือ ที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ
   • ตัวอย่างเอกสารจากหน่วยงานถึงCIO – (ตัวอย่าง)
  1. จดโดเมน.or.th ( สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร )
   • หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
   • กรณี ที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง
  1. จดโดเมน.mi.th ( สำหรับหน่วยงานทางทหาร )
   • หนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้
   • สำหรับแบบฟอร์มและวิธีการขอหนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ดูรายละเอียดได้ที่ http://web.schq.mi.th/mi.th
 1. จดโดเมน.net.th ( สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราช บัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ )
  • หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น

 

ราคาพิเศษสำหรับทุกท่าน

หลายท่านมักคิดว่าบริการที่ดี จำเป็นต้องแพงเท่านั้น เราขอชี้แจงว่า บริการที่ดี ไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไป มั่นใจในบริการ ราคาถูกที่สุด

Hosting Plans
ติดตั้งใน 5 นาที
 • พื้นที่ 5GB
 • Unlimit Domain
 • Unlimited Bandwidth
 • PHP 5.6
 • ย้ายข้อมูลจากที่เก่าฟรี
 • 24/7 Tech Support
THB 500/ปี order now
Linux VPS 40GB
Free Directadmin
 • Memory 2048MB
 • SSD 40 GB
 • CPU 3 Core
 • 6TB Tranfer
 • Centos Debian Ubuntu Support
 • 24/7 Tech Support
THB 900/เดือน order now
Windows VPS
Free Basic Firewall
 • Memory 1024MB
 • CPU 1 Core
 • SSD 40GB
 • 4TB DATA TRANFER
 • Free Setup
 • 24/7 Tech Support
THB 750/เดือน order now

Quickly Cloud Guarantee

ระบบของเราใช้ Server Supermicro ทั้งชุด มี Server กว่า 20 ตัว

อุปกรณ์ทุกชิ้น เป็นของ Server เท่านั้น  Software ทุกอย่างในเครื่องของเรา เป็นของแท้ถูกลิขสิทธิ์ หยุดเสี่ยงโดนยกเครื่อง

ย้ายข้อมูลฟรี

ไม่ว่าข้อมูลของลูกค้าจะมีมากขนาดไหน เราก็พร้อมย้ายให้ลูกค้าฟรีๆ ระยะเวลาย้ายขึ้นอยู่กับข้อมูลของลูกค้า

ไม่จำกัด คือไม่จำกัดจริงๆ

เรากล้าให้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ไม่จำกัดโดเมน ไม่จำกัดฐานข้อมูล ไม่จำกัด Email Account มีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

Domain Private

ระบบปกปิด ข้อมูลความเป็นเจ้าของ Domain เราแถมให้ฟรีๆ ทุกโดเมน รับจดโดเมน ตระกูล .TH ทั้งหมด ราคาเบาๆ